Saraswati Stotram

0 comments
Saraswati-Stotram

Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastravrita
Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana
Ya brahmachyutashankaraprabhritibhirdevaissada pujita
Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha                   1
Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai rakshamalandadhana
Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena
Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana
Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna              2

Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka
Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada        3
Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya
Ghanastani kamalavilolalochana manasvini bhavatu varaprasadini     4
Sarasvati namastubhyam varade kamarupini
Vidyarambham karishyami siddhirbhavatu me sada                          5
Sarasvati namastubhyam sarvadevi namo namah
Shantarupe shashidhare sarvayoge namo namah                             6
Nityanande niradhare nishkalayai namo namah
Vidyadhare vishalakshi shuddhajnane namo namah                         7
Shuddhasphatikarupayai sukshmarupe namo namah
Shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhayai namo namah                  8
Muktalankrita sarvangyai muladhare namo namah
Mulamantrasvarupayai mulashaktyai namo namah                          9
Mano manimahayoge vagishvari namo namah
Vagbhyai varadahastayai varadayai namo namah                          10

Vedayai vedarupayai vedantayai namo namah
Gunadoshavivarjinyai gunadip{}tyai namo namah                        11

Sarvajnane sadanande sarvarupe namo namah
Sampannayai kumaryai cha sarvajna te namo namah                   12

Yoganarya umadevyai yoganande namo namah
Divyajnana trinetrayai divyamurtyai namo namah                        13

Ardhachandrajatadhari chandrabimbe namo namah
Chandradityajatadhari chandrabimbe namo namah                      14

Anurupe maharupe vishvarupe namo namah
Animadyashtasiddhayai anandayai namo namah                         15

Jnana vijnana rupayai jnanamurte namo namah
Nanashastra svarupayai nanarupe namo namah                         16
Padmada padmava.nsha cha padmarupe namo namah
Parameshthyai paramurtyai namaste papanashini                         17

Mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namah
Brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namah                 18

Kamalakarapushpa cha kamarupe namo namah
Kapali karmadiptayai karmadayai namo namah                            19

Sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate
Choravyaghrabhayam nasti pathatam shrrinvatamapi                  20

Ittham sarasvatistotramagastyamunivachakam
Sarvasiddhikaram nrinam sarpapapapranashanam                       21

LEAVE A RESPONSE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

RELATED POSTS

Manthra Pushpam

28 Apr 2013

 • கந்தர் அலங்காரம்

  0 378

  அடல் அருணைத் திருக்கோபுரத்தே அந்த வா

  View more
 • Thirunallar

  1 690

  The main deity of this temple is Dharbaranyeshwarar (Lord Shiva).  However the major attraction  o

  View more
 • Vallalar Temple,

  0 456

  Vallalar was mystic saint who lived in the 19th century. The saint experienced the Lord and the ligh

  View more
 • Cheraman Juma

  0 379

  Cheraman Juma Masjid is a 7th century mosque located in Kodungalloor,  Trissur district, Kerala. Th

  View more
 • சங்கராய சங்கராய

  0 377

  சங்கராய சங்கராய சங்கராய மங்களம் சங்

  View more

Monis Academy © Copyright 2015, All Rights Reserved

Designed By PREMIERINFO.IN