கம்ப சூத்திரம்

0 comments
ramayan

கம்ப  சூத்திரம்

சித்திரங்களின் மூலம் நல்ல ஓவியர்கள், தாங்கள் கண்ட காட்சிகளை நம் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார்கள். நல்ல ஓர் கவிஞன் தனது கற்பனைத் திறத்தினாலும் சொற்திறனாலும் அவன்  சொல்ல வந்த காட்சிகளையும் சம்பவங்களையும் கவிதையின் மூலம் வாசகர்களின் கண் முன் கொண்டு வருவான். கவிதையின் மூலம் நாம் நேரில் காண்பது போல காட்சிகளை உருவாக்குவது கடினமான ஒரு காரியம். கம்பன் இதனைச் செய்து காட்டியதால் கம்பராமாயணத்தை கம்ப சித்திரம் என்று கூறுகிறோம். இந்த கம்ப சித்திரமே பின்னாட்களில் மறுவி கம்ப சூத்திரமாயிற்று என்று ஒரு சாரர் கூறுகின்றனர். ஆனால் கம்ப சித்திரமும் கம்ப சூத்திரமும் ஒன்றல்ல என்றும் கூறுகிறார்கள். கம்பர் தனது  சில பாடல்களில் ஒரு முடிச்சைப் போட்டு விட்டு அதை சில நூறு பாடல்களுக்குப் பிறகு அந்த முடிச்சை அவிழ்ப்பதைக் கம்ப சூத்திரம் என்றும்  கூறுவார்கள்.

கம்ப சூத்திரத்திற்கு ஒரு உதாரணம்

பால காண்டத்தில் காட்டிற்குச் சென்ற இராமன் சுமந்திரனைத் திரும்பி போகச் சொல்கிறான். சுமந்திரன் வருத்தத்துடன் வெறும் தேருடன் நீங்கள் இல்லாமல் திரும்பி சென்றால் அங்கு உள்ளவரிடம் என்ன கூறுவேன் என்று கேட்டான். சீதை சுமந்திரனிடம் ‘அரசர்க்கு அத்தகையர்க்கு என்னுடை வணக்கம் முன் இயம்பி யானுடை பொன் நிறப் பூவையும் கிளியும் போற்றுக என்று உன்னும் என் தங்கையர்க்கு உணர்த்துவாய்’ என்றாள்.

அன்னவள் கூறுவாள் அரசர்க்கு அத்தையர்க்கு
என்னுடை வணக்கமுன் இயம்பி யானுடைப்
பொன்னிறப் பூவையும் கிளியும் போற்றுக என்று
உன்ன்மென் தங்கையர்க்கு உணர்த்துவாய் என்றாள்

பூவினோடும் கிளியோடும் சீதை காட்டும் அன்பை மட்டுமே மெச்சும் நாம், இந்தப் பாடலில் கம்பன் இட்ட ஒரு முடிச்சை அவிழ்ப்பது சுந்தர காண்டத்தில் . அசோக வனத்தில் தன்னை வணங்கிய அனுமனிடம் சூடாமணியைக் கொடுத்து விட்டு இரண்டு செய்திகளையும் சொல்கிறாள். அதில் ஒன்று இராமனும் சீதையும் மட்டுமே அறிந்த ஒன்று. அதில் தான் பால காண்டத்தில் கம்பன் இட்ட முடிச்சிற்கு விடை கிடைக்கிறது.

  என் ஓர் இன் உயிர் மென்கிளிக்கு யார் பெயர் ஈகேன்
  மன்ன என்றலும் மாசறு கைகேயன் மாது என்
  அன்னை தன் பெயர் ஆக என அன்பினோடு அந்நாள்
  சொன்ன மெய்ம்மொழி சொல்லுதி மெய்ம்மை தொடர்ந்தோய்

சீதை வளர்த்த கிளிக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம் என்று இராமனைக் கேட்ட போது இராமன் குற்றமற்ற என் அன்னை கைகேயியின் பெயரை வைப்பாயாக என்று கூறுகிறான். இராமன் கிளிக்கு கைகேயியின் பெயரை வைக்கும் போது கைகேயி இராமனை என் மகன் என்று கூறிக் கொண்டிருந்தாள். சீதை கேள்வன் என்று வெறுப்பதற்கு முன்பு நடந்த சம்பவம் அது. கைகேயி பெற்ற வரத்தால் இராமனுடன் காட்டிற்குச் செல்லும் போதும் சீதை கைகேயியை வெறுக்க வில்லை. கைகேயியின் பெயரைக் கொண்ட அந்தக் கிளியைப் போலும் தன் தங்கையர் போற்ற வேண்டும் என்று சுமந்திரனிடம் கூறுகிறாள். கைகேயியை எக்காலமும் மதித்த இராமனுக்கு தான் சற்றும் குறைந்தவள் இல்லை என்று காட்டும் சீதையின் பண்பை பல ஆயிரம் பாடல்கள் கழிந்த பின்னர் கம்பன் விளக்குகிறான்.

 உதாரணம் 2

இராம இலட்சுமணர்களை விச்வாமித்திரன் தனது வேள்வியைக் காக்க அழைத்துச் செல்லும்போது தசரதனுக்கு அவனது உயிர் பிரிவது போல இருந்தது. இது பால காண்டத்தில் வருகிறது.

அன்ன தம்பியும் தானும் ஐயன்ஆம்
மன்னன் இன்உயிர் வழிக்கொண் டாலென
சொன்ன மாதவன் தொடர்ந்து சாயை போல்
பொன்னின் மாநகர்ப் புரிசை நீங்கினான்.

சுமார் அறு நூறு பாடல்கள் தாண்டி சீதா கல்யாணத்திற்கு தசரதன் மிதிலைக்கு வருகிறான். மீண்டும் இராமனைக் காணும் போது தசரதன் உயிர் மீண்டு வந்து அவனை அடைகிறது

.
காவியும் குவளையும் கடிகொள் காயவும் ஒத்து
ஓவியம் சுவைகெடப் பொலிவது ஓர் உருவொடே
தேவரும் தொழுகழல் சிறுவன் முன்பிரிவது ஓர்
ஆவி வந்தென்ன வந்து அரசன் மாடு அணுகினான்.

 உதாரணம் 3

இராமனுக்கும் தாடகைக்கும் நடந்த போரில்  இராமன் தாடகை மீது அம்பை எய்கிறான்.  அது அவளது மார்பைத் துளைத்து வெளியேறுகிறது

சொல்லொக்கும் கடிய வேகச் சுடுசரம் கரிய செம்மல் 
அல்லொக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுத்தலும் வயிரக் குன்றக் 
கல்லொக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறங் கழன்று கல்லாப் 
புல்லர்க்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் எனப் போயிற்றன்றே
.
இந்தப் பாடலை கம்ப சூத்திரம் என்று கொள்ளலாம். ஏனென்றால் சூர்ப்பனகையின் மார்பைத் துளைத்த அம்பு எங்கே சென்றது? கம்பர் இந்த இடத்தில் இக்கேள்விக்குப் பதிலைக் கூறவில்லை. மாறாக சுமார் 300 பாடல்கள் கழிந்து இராம இலட்சுமணர்கள் விச்வாமித்திரனுடன் மிதிலை வந்து அடைந்த பிறகு விச்வாமித்திரன் ஜனகனிடம் இராமனின் வீரத்தைப் பற்றிப் பேசுகிறான். அந்த சமயத்தில் இந்தக் கேள்விக்குப் பதில் கிடைக்கிறது.

.
அலையுருவக் கடலுருவத் தாண்டகைதன் நீண்டுயர்ந்த 
நிலையுருவப் புயவலியை நீயுருவ நோக்கைய 
உலையுருவக் கனல் உமிழ் கண் தாடகைதன் உரன் உருவி 
மலையுருவி மரம் உருவி மண் உருவிற்று ஒரு வாளி
.

பன்னீரெண்டாயிரம் பாடல்கள் உள்ள கம்ப ராமாயணத்தை ‘நெல் நாலாயிரம், புல் நாலாயிரம் கல் நாலாயிரம்’ என்று கூறுவர். அதாவது இந்நூலில் கதலீபாகம், திராட்சாபாகம் நாரிகேளபாகம் என்று மூன்று வகை நடைகள் உள்ளன.

நெல் என்பது கதலீ பாகத்தையும், புல் என்பது திராட்சா பாகத்தையும் கல் என்பது நாரிகேள பாகத்தையும் குறிக்கும். திராட்சா பாகம் என்பது திராட்சைப் பழம்  சுவைக்கும் போதே இனிமை கொடுப்பது போல் பாடல்களை படிக்கும் போதே மனதிற்கு குதூகலத்தைத் தருவது. கதலீ பாகம் என்றால் வாழைபழத் தோலை உரித்துச் சுவைத்த பின்னர் இனிமை தருவது போல் பாடலைப் படித்து அதை உட்கொண்ட பின்னர் அதன் உயரிய நடையை ரசிப்பது. நாளிகேர பாகம் என்பது தேங்காயை உடைத்து அதன் பருப்பை வெளியே எடுத்து அதனை சுவைப்பது போல் பாடல்களை ஆழ்ந்து நோக்கி படித்து அதன் உள்ளர்த்தங்களைப் புரிந்து பாடலை ரசிப்பது.கம்ப சூத்திரங்கள் இந்த மூன்றாவது வகையைச் சேர்ந்தவை.

LEAVE A RESPONSE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

 • கந்தர் அலங்காரம்

  0 525

  அடல் அருணைத் திருக்கோபுரத்தே அந்த வா

  View more
 • Thirunallar

  1 1045

  The main deity of this temple is Dharbaranyeshwarar (Lord Shiva).  However the major attraction  o

  View more
 • Vallalar Temple,

  0 674

  Vallalar was mystic saint who lived in the 19th century. The saint experienced the Lord and the ligh

  View more
 • Cheraman Juma

  0 587

  Cheraman Juma Masjid is a 7th century mosque located in Kodungalloor,  Trissur district, Kerala. Th

  View more
 • சங்கராய சங்கராய

  0 529

  சங்கராய சங்கராய சங்கராய மங்களம் சங்

  View more

Monis Academy © Copyright 2015, All Rights Reserved

Designed By PREMIERINFO.IN